Privacyverklaring

Privacyverklaring

 1. Waarom
  deze privacyverklaring?

AND
Projects hecht grote waarde aan de bescherming van uw
privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere
relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in
deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de
Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met
deze Privacyverklaring wil AND Projects
u
wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op
uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie
verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door AND
Projects.

Het
is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan
aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document
te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk
gecommuniceerd worden op het platform van AND Projects.

 • Wie
  verwerkt de persoonsgegevens?

www.andprojects.be is een initiatief van:

AND Projects

Kleine
Molenweg 220

2940 Stabroek

Belgium

Btw-nummer: BE 0478.240.088

 E-mail: info@andprojects.be

Telefoon: +32 477 45 49 15

Welke
persoonsgegevens worden verwerkt?

AND Projects verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die
ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij
verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt
worden door AND Projects:

 • Identificatiegegevens

 • Voor
  welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

AND Projects verzamelt persoonsgegevens om u een
veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling
van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt
van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking
is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de
daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende
welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene
  en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod
  van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk
  zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het
  verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de
  aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand
  van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude,
  fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden

Bij
een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van AND Projects worden er enkele gegevens ingezameld voor
statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik
van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens
zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van
consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de
website/de applicatie van AND Projects bezoekt verklaart u zich akkoord met deze
gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven
omschreven.

De Gebruiker verschaft
steeds zelf de persoonsgegevens aan AND Projects en kan op die manier een zekere controle uitoefenen.
Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt AND
Projects zich het recht voor bepaalde verwachte
handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De
persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen AND Projects.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht,
doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.
AND Projects heeft alle mogelijke
juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik
te vermijden.

 • Wij gebruiken
  ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons
platform/onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om
het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende
bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te
optimaliseren en om technische
keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring

Als u het platform/de website van AND Projects wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

 • Wat
  zijn mijn rechten?

 • Garantie
  van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

AND Projects verwerkt uw persoonsgegevens steeds
eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens
  worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze
  Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor
  zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang
  dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en
  gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De
nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op
onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum
te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal AND Projects onmiddellijk alle mogelijke maatregelen
nemen om de schade tot een minimum te beperken.

 • Recht
  op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker,
beschikt u over een recht om van AND Projects uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van
uw persoonsgegevens. Wanneer AND Projects
uw
gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de
verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken,
zal AND Projects hieraan
gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag
gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@andprojects.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens
kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats
zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op
verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan AND Projects.
AND Projects zal
hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende
verklaring.

U
heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens
door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te
worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden
  op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de
  verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de
  verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
  verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig
  werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten
  worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

AND Projects beoordeelt de aanwezigheid van een van
de voornoemde gevallen.

 • Recht
  op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker
heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te
verkrijgen:

 • Gedurende de periode die AND Projects nodig heeft om de juistheid van de
  persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is
  en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het
  wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer AND Projects de persoonsgegevens van de Gebruiker niet
  meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens
  nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die AND Projects nodig heeft om de aanwezigheid van de
  gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. AND Projects staakt hierna de verwerking van uw
persoonsgegevens, tenzij AND Projects
dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan
aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te
oefenen, zal AND Projects hieraan
gevolg geven binnen één  (1) maand na het
ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via
een e-mail naar AND Projects

 • Recht
  op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan AND Projects verstrekte persoonsgegevens in een
gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast
heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een
andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens
uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te
oefenen, zal AND Projects hieraan
gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag
gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@andprojects.be. 

 • Recht
  op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om
zijn toestemming in te trekken. Het
intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis
van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast
heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van
zijn persoonsgegevens door AND Projects
bij
de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te
oefenen, zal AND Projects hieraan
gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag
gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@andprojects.be